Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2019


Przebywać z tobą to tak naprawdę najlepsza frajda w życiu.
— j. żulczyk "zrób mi jakąs krzywdę"
Reposted fromottopilotto ottopilotto viadzony dzony

December 08 2019

Reposted fromrenegat renegat vianoisetales noisetales

November 27 2019

- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viamyszkaminnie myszkaminnie
-Wiesz, w czym problem?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie" i zaczynamy mówić: "takie życie".
— --
Reposted fromomphh omphh viamyszkaminnie myszkaminnie

November 22 2019

5748 17be 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viamaryjanejanis maryjanejanis
2439 f491 390
Reposted fromscorpix scorpix viakarmacoma karmacoma

November 20 2019

Reposted fromFlau Flau viailovegreen ilovegreen
6574 ce55 390
Reposted frompiehus piehus vialajla lajla

November 15 2019

5940 1d2c 390
Reposted fromsavatage savatage viajamaicanbeat jamaicanbeat
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
8788 1cc4 390
Reposted fromyikes yikes viajamaicanbeat jamaicanbeat

November 06 2019

5222 d52f 390
Reposted fromMtsen Mtsen vianoisetales noisetales
5974 39b2 390
Reposted fromhomosuperior homosuperior viairmelin irmelin
7237 03e4 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadzony dzony
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viamadhatterness madhatterness

March 02 2019

2906 87e8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
6472 5541
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viarabarbarowy rabarbarowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl