Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2018

Reposted frombluuu bluuu viaRedPenny RedPenny

July 02 2018

9709 d747 390

May 15 2018

2307 67cc 390
Reposted frommerkaba merkaba viakoloryzacja koloryzacja
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

January 21 2018

Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja viaataliaboo ataliaboo

December 23 2017

9931 b3dc 390
Reposted fromhagis hagis viaheatriss heatriss
1134 ddc6 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaohhh ohhh

November 29 2017

November 28 2017

8218 6aee 390
Reposted frombrumous brumous viadivi divi

November 27 2017

1334 c72c 390
Reposted fromineviitable ineviitable viaPoranny Poranny
1340 f36e 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoutkapa outkapa
0833 425c 390
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viadivi divi
5063 6450 390
Reposted frombrumous brumous viaohhh ohhh
2062 7a24 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viarabarbarowy rabarbarowy

November 22 2017

8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viazielono zielono

November 15 2017

7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaa-antimatter a-antimatter

November 07 2017

0496 531d 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaRedPenny RedPenny

October 23 2017

7304 4d76 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl